Obec Skalka
Obec Skalka

ČOV - stoková síť

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Průvodní zpráva

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Souhrnná technická zpráva

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

1. Situační výkres širších vztahů

2. Celkový situační výkres

3. Koordinační situační výkres

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D. 1-1 ČOV SKALKA

D. 1-1.1 OBJEKT ČOV SKALKA

D. 1.1-1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Situace ČOV Skalka

Půdorys 1. PP

Půdorys 1. NP

Krov, střecha

Řezy A - Á, B - ´B

Pohledy

Zámečnické výrobky

Seznam příloh

D.1.2-1.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D. 1.2.c.9-1. DESKA NAD 1PP

1

2

3

4

5

6

SEZNAM PŘÍLOH

TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATISTICKÝ VÝPOČET

PŮDORYS DNA

VÝZTUŽ DNA-ŘEZ A-Á, ŘEZ B-´B

Vodorovná výztuž stěn

Atypická vodorovná výztuž stěn

Svislá výztuž stěn řez A-Á

Provázání stropu se stěnou

Výpis výztuže, výpis sítí

Spádový beton

Deska nad 1 NP-spodní výztuž

Deska nad 1 NP-horní výztuž

Průvlak P1

Průvlak P2

Průvlak P3

Vyztužení dna-spodní výztuž

Výztuž dna-horní výztuž-Č

Vyztužení stěn-ČS

Podpůrné kozičky-ČS

D.1.3-1.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4-1.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4-1.1.1 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

Technická zpráva - elektro

Půdorys 1.NP - elektro

Rozvaděč RN - elektro

Půdorys střechy

Seznam příloh

D.1.4.-1.1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Technická zpráva

Půdorys 1.NP 297-420

Seznam příloh

D.1-1.2 ODPADNÍ STOKA O A VO (VÝUSTNÍ OBJEKT)

D.1.1-1.2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Situace odpadní stoky O A

Podélný profil stoky O

Vzorový řez uložením PVC

Vzorový výkres vstupní šachty DN

Výustní objekt

Seznam příloh

D.1-1.3 VODOVODNÍ ODBOČKA K ČOV SKALKA

D.1.1-1.3 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Situace vodovodní odbočky 440-480

Podélný profil vodovodní odbočky 297-630

Půdorys a řezy vodov. odbočkou k ČOV Skalka 297-630

Seznam příloh

D.1-1.4 OPLOCENÍ ČOV SKALKA

D.1.1-1.4 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Situace oplocení

Vzorový výkres oplocení

Seznam příloh

D.1-2 STOKOVÁ SÍŤ

D.1.1-2 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Situace stokové sítě 1-3 

Situace stokové sítě 2-3

Situace stokové sítě 3-3

Podélný profil výtlaku - V1

Podélný profil stoky - A

Podélný profil stoky - A1,A1a, A1b, A1c,

Podélné profily stok - A2, A2a, A2b, A2c, A2d

Podélné profily stok - A3, A4, B, B1, B2

Vzorový příčný řez uložením PVC

Vzorový příčný řez uložením PE

Vzorový výkres vstupní šachty

Čerpací stanice (ČS) a křížení výtlaku V1 S

Křížení výtlaku V1 s krajskou silnicí

Křížení stoky A2 s tokem Trávnička

Vzorový řez křížením s plynovodem

Vzorový řez křížením s vodovodem

Vzorové opravy silnic pro výkopech

Vzdušníková a čistící šachta

Kalníková a čistící šachta

Seznam příloh

D.1-3 SPLAŠKOVÉ ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

D.1.1-3 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Situace splaškových odboček 1-3

Situace splaškových odboček 2-3

Situace splaškových odboček 3-3

Vzorový příčný řez uložením PVC-U potrubím

Vzorový výkres kanalizační odbočky

Křížení odbočky OS 104 s tokem trávnička

Křížení odbočky OS 108 s tokem trávnička

Křížení odbočky OS 113 s tokem trávnička

Vzorový řez křížením s plynovodem

Vzorový řez křížením s VN, NN a telekomunikačním kabelem

Vzorový řez křížením s vodovodem

Vzorové opravy silnic po výkopech

Seznam příloh

D.1-4 PŘÍPOJKA NN K ČOV SKALKA A ČS SKALKA

D.1.1-4 ARICHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva NN

Situace přípojky NN

Rozvaděč RE - schéma zapojení

Seznam příloh

D.1-5 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČOV SKALKA A ZPEVNĚNÉ PRLOCHY (ZP) ČOV

D.1.1-5 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Situace příjezdové komunikace a ZP

Příčné řezy příjezdovou komunikací

Jednostranné svodidlo

Seznam příloh

D.2-1 ČOV SKALKA - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.2-1.1 ČOV SKLAKA - STROJNÍ ČÁST

Technická zpráva

Technologické schéma

Podélný profil ČOV

Dispozice strojů a zařízení - půdorysy

Podélný řez A-Á

Příčné řezy B-´B, C-C´

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Seznam příloh

D.2-1.2 ČOV SKALKA - ELEKTRO

Technická zpráva

Určení vnějších vlivů

Obvodové schéma RM1

Dispozice elektro

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Seznam příloh

D.2-2 ČS SKALKA - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.2-2.1 ČS SKALKA - STROJNÍ ČÁST

Technická zpráva

Dispozice strojů a zařízení

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Seznam

D.2-2.2 ČS SKALKA - ELEKTRO

Technická zpráva

Určení vnějších vlivů

Obvodové schéma RM2

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Seznam příloh

Obec

Kontakt

Adresa

Obec Skalka
Skalka 26
79824 Pivín

Spojení

Telefon: 582 384 667
E-mail: ou@obecskalka.cz

Starosta