Obec Skalka
Obec Skalka

Současnost

Skalka je sídlo historicky poměrně staré (založena ve 14. století, první písemná zmínka roku 1550), novodobé osídlení však vzniklo až koncem 18. století. Obec leží mimo hlavní trasy silniční a železniční dopravy a zachovala si příznivý venkovský charakter. Její význam spočívá především v poskytování lázeňských služeb v letní sezóně, vyvěrá zde 6 sirnatoalkalických pramenů. Obcí protéká potok Trávnička. Obec nemá velký hospodářský význam, zvláště poklesem zemědělství – živočišné výroby. O to cennější je léčebná a rekreační role stávajícími prameny.
Vzhledem k tomu, že obec znovu vznikala cca před 200 lety, nemá to co většina obcí historickým vývojem vytvořila – náves.

Základní kostru obce tvoří v severní části silnice III. třídy a na ní kolmá severojižní rozšířená komunikace s kaplí, která po cca 300 m zahýbá k východu a končí u budovy stávajících lázní. Proto je možné nazvat centrálním prostorem obce prostor výše uvedené komunikace, která je obestavěna převážně dvoupodlažní řadovou zástavbou. Příznivě působí skutečnost, že naprostá většina zástavby má sedlové střechy kryté pálenou taškou, takže obec si zachovává příjemný venkovský charakter. Nová občanská výstavba se snaží zachovat přívětivý charakter hanácké vesnice.Hlavní devizou je lázeňský komplex, s již téměř stoletou tradicí, poskytující stále žádanější rehabilitační a léčebné služby. Po celkové rekonstrukci v roce 2005 se začala psát nová kapitola lázeňských služeb na špičkové úrovni.

Příslušný pověřený úřad, finanční úřad, pracovní úřad i stavební úřad pro obec Skalka se nachází v Prostějově.

Technická infrastruktura v obci Skalka
Zásobování vodou – obec má veřejný vodovod z konce sedmdesátých let. Je napojen na místní vlastní zdroj severozápadně od obce. Vydatnost je 5l za sekundu .Voda je upravována v úpravně a čerpána do vodojemu (2x250m3) nad obcí. Odtud vede gravitačním potrubím do obce. Má funkci pitného vodovodu i jako zdroj požární vody.
Odpadní vody – v obci je vybudována pouze kanalizace jednotná, převážně dešťového charakteru. Dešťové vody jsou bez čištění svedeny do recipientu. Je v dobrém stavu a dostatečně dimenzován. Splaškové vody jsou sváděny převážně do žump a vyváženy.
Plynofikace – obec je plynofikována. Nedaleko vede trasa VTL 500, z ní je realizována regulační stanice, která je situována v obci za hasičskou zbrojnicí. Z regulační stanice je plyn rozveden po obci středotlakou plynovodní uliční sítí. Kapacita RS je dostatečná.
Elektrická energie – obec je elektrickou energií zásobována ze stávajícího vzdušného vedení VN 22kV, které je napojeno na rozvodnu v Prostějově. Z něj jsou vedeny propojky do dvou trafostanic. Z nich vedou vzdušná vedení NN a veřejné osvětlení.

Silniční napojení
Obcí prochází státní silnice III. třídy č. 36717 od Čelčic směrem na Výšovice. Jsou zde dvě zastávky ČSAD. Ostatní procházející komunikace jsou místního charakteru a přechází v polní cesty. Chodníky jsou ve většině všude provedeny a od komunikací odděleny zeleným pásem. Při místní komunikaci poblíž lázní a parku je vybudováno parkoviště.
Parkování návštěvníků je do budoucna plánováno zejména na novém centrálním parkovišti, dále rovněž na stávajícím parkingu u parku a na místních komunikacích. Rovněž bude rozšířeno parkoviště u hřbitova.

Napojení na silniční komunikace vyšší třídy

Vzdálenost od lázní Skalka

D46 Brno - Vyškov - Prostějov - Olomouc

10 km

II/ 367Prostějov - Kojetín - Kroměříž

2 km

II / 43 Prostějov - Němčine na Hané

2 km

Železniční napojení

Železniční trať obcí neprochází, nejbližší železniční stanice je v obci Čelčice (cca 2km vzdálené). Jedná se o trať č. 301 na níž jezdí i vlaky třídy Expres a Rychlík.

Dalšími možnými a dostupnými tratěmi celostátního až mezinárodního významu jsou trať č. 270 Praha – Olomouc – Přerov – Ostrava (zde jezdí i vlaky třídy SuperCity a InterCity) a dále trať č. 300 Přerov – Nezamyslice – Brno.
 

Dopravní obslužnost Autobusová doprave je zajišťována dopravními firmami FTL Prostějov a Autodoprava Studený, hlavní směry jsou Prostějov a Němčice na Hané, v obci jsou dvě autobusové zastávky, u lázní se nachází parkoviště, nejbližší železniční stanice je v obci Čelčice (cca 2km)
Místní komunikace Celkově v průměrném stavu, vyžadují opravy, délka 3 km
Vodovod Ano, napojení jsou všichni obyvatelé, provozovatel VaK Prostějov, zdroj vody přímo ve Skalce
Kanalizace, ČOV Povrchová, ČOV 
Plynofikace Ano, dokončena 1993, napojena většina obyvatel, provozovatel JMP a.s.
Likvidace odpadů Svoz zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., využívaná skládka v Němčicích na Hané
Podnikání Průmyslová výroba se v obci nenachází, pouze drobní živnostníci
Služby Odpovídají velikosti a potřebám obce - restaurace se zázemím pro lázeňské hosty
Zemědělství Na okraji obce  je situován areál ZD s chovem jalovic, v současné době nevyužíván k původnímu účelu
Plochy a objekty Vše směřuje k rozvoji lázní - plochy pro jejich vybudování jsou vyčleněny, objekty se rekonstruují nebo staví nové
Územní plán Schválen v roce 2012
Pozemkové úpravy Neprovádějí se
Životní prostředí Lázeňský park s nově vysazenými stromy, průběžně je doplňován. V samotné obci je individuální výsadba (předzahrádky) pečlivě udržována. Volné plochy jsou drobnými pěstiteli obdělávány jako zahrádky. Na návrší jižně nad obcí se nachází lesopark  (jediný  v okolní krajině) se zvlněným terénem, skalami a jezírky.
Bydlení Dlouhodobě je v obci zaznamenáván výrazný zájem o bydlení, poptávka značně převyšuje nad nabídkou vhodných pozemků, rozvoj individuální výstavby rodinných domů, příliv nových obyvatel.
Škola V obci není, mateřská škola v Čelčicích, základní školu navštěvují místní děti v Klenovicích na Hané (cca 4 km).
Zdravotní péče Není v obci, spádová ordinace praktického lékaře v Klenovicích na Hané
Kulturní zařízení Společenský sál, knihovna, klubovna, hasičská zbrojnice, ve studii rozvoje lázní jsou obdobná zařízení navrhována.
Sportovní podmínky travnaté hřiště na malou kopanou, tenis, beach volejbal, minigolf
Volný čas, spolky Sbor dobrovolných hasičů, myslivecká jednota, rybářský spolek, Sportovní klub Skalka
Ubytování, stravování V současných lázních kapacita 16 lůžek, další možnost v soukromí, restaurační zařízení je součástí objektu lázní a zabezpečuje i stravování lázeňských hostů.
Zajímavosti Kaplička, lázně, okolní zajímavá krajina
Záměry Podpora realizace projektu rozvoje lázní včetně veškerého zázemí.